اشتراک گذاری
٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨

گروه پژوهشی نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی

اعضای گروه


دکتر زانیار ابراهیمی(رزومه)
 z.ebrahimi@riaam.ac.ir
google scholarدکتر محسن جواهریان (رزومه)
javaher@riaam.ac.ir
google scholarدکتر اکبر جهان (رزومه)
jahan@riaam.ac.ir
google scholar

دکتر پانته آ داودی فر(رزومه)
dfpantea@riaam.ac.ir
google scholar


دکتر ناصر صادق نژاد (رزومه)
nsadegh@riaam.ac.ir
google scholar


دکتر امیر هادی ضیائی (رزومه)
ah.ziaie@riaam.ac.ir
google scholar

دکتر حسین عبادی (رزومه)
hosseinebadi@tabrizu.ac.ir
google scholar


دکتر شایسته غفاری (رزومه)
sh.ghaffari@riaam.ac.ir
google scholar

دکتر محمود قلی پور (رزومه)
gholipour@riaam.ac.ir
google scholar


دکتر هومان مرادپور (رزومه)
h.moradpour@riaam.ac.ir
google scholar


دکتر حلیمه السادات میرآقایی (رزومه)
h.miraghaei@riaam.ac.ir
google scholar


دیدگاه خوانندگان